Naturreservatet Sätra hasselskog utökas

DSC05506Länsstyrelsen fattade i juni 2018 beslut om att naturreservatet Sätra hasselskog utökas med 5 ha norrut och det sträcker sig nu in i Plintsberg. Redan när naturreservatet inrättades 2006 var det känt att området som tillhör Plintsberg har höga naturvärden men på grund av den då pågående omarronderingen kunde inte marken i Plintsberg ingå i reservatet.  Nu är omarronderingen slutförd och Naturvårdsverket äger fastigheten.
De höga naturvärdena består bland annat av lövskog som innehåller stora och gamla rönnar som är värdar för den rödlistade rönnpraktbaggens larvutveckling. Rönnpraktbaggen finns i området och behöver skyddas för att finnas kvar. I skötselplanen för området beskrivs bland annat hur rönnarna, som nu hotas av stora skuggande granar, ska få mer ljus för att överleva.
I området finns även kulturvärden som består av tecken från forna tiders jordbruk med övergiven åkermark, stenrösen och stenmurar.
Om du vill veta mer kan du gärna läsa och se kartan för skötselområdet i Länsstyrelsens beslutsunderlag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *