En riktigt God Jul och Gott Nytt År önskas alla i Plintsberg

Nu har vi haft riktig vinter i vår fina by några veckor och det är så vackert med snö och all rimfrost på träden. När man färdas genom byn med bil eller till fots känner man att julen närmar sig när man ser den upplysta granen vid bystugan och tända ljusstakar i så många fönster.

När år 2023 närmar sig slutet och vi ser tillbaka på året är det roligt att tänka på majstångsresningen och dansen som många bybor och besökare deltog i som vanligt.

Likaså var det trevligt när vi tände granen och firade advent med glögg och pepparkakor i bystugan. Efter några års utredning av akustikplattor är äntligen sådana monterade i taket och när 30 deltog i glöggminglet märktes stor skillnad i ljudmiljön. Tidigare har det varit svårt att höra vad närmaste bordsgranne pratat om. Nu gick det utmärkt att samtala med varandra.

I styrelsen önskar vi alla en avkopplande och fin jul med nära och kära så ses vi igen nästa år. Redan nu kan du reservera söndagen 28 januari för pizzabak i bagarstugan. Mer information kommer.

Information om vad som pågår i frågan kring enskilda vägar i byn

Vid byföreningens årsmöte april 2023 fick Väggruppen (som bildades vid Plintsbergs fastighetsägares möte med kommunen och Lantmäteriet  juni 2022) i uppdrag att ta reda på vad fastighetsägarna har för åsikt i vägfrågan.

Väggruppen sände ut en enkät till 195 fastighetsägare, enl. Lantmäteriets fastighetsförteckning. 

94 fastigheter är registrerade som permanent boende i Plintsberg och 101 fastigheter är registrerade som boende på annan ort.

85% av fastighetsägarna som är registrerade som permanent boende i Plintsberg svarade på enkäten.

51% av fastighetsägarna som är registrerade som boende på annan ort svarade på enkäten.

Samtliga svarande ansåg att kommunen fortsatt ska ha väghållningsansvaret enligt 1972 års beslut i Kommunfullmäktige. 

Ingen förordade att det ska genomföras en förrättning av gemensamhetsanläggning (GA).

Efter att ha tillskrivit kommunen resultatet av enkäten återkom kommunen, efter två månader, och meddelade att man inte har för avsikt att stoppa Lantmäteriets förrättning.

Möten med Lantmäteriet (LM).

Väggruppen har haft två möten med LM under året.

Vid senaste mötet meddelade LM att det blir ett ytterligare arbetsmöte i december och troligen ett sammanträde, där samtliga fastighetsägare kallas, i januari 2024. Efter kontakt med LM så har det framkommit att nästa arbetsmöte troligen blir i slutet av januari 2024 och ett sammanträde möjligen i mars/april 2024.

Avslutade domar i Förvaltningsrätten (FR) och Kammarrätten (KR).
(kort sammanfattning)

FR har i dom, överklagan insänd av privatperson:

-meddelat att Leksands Kommun (LK) inte behöver återställa vägarna i godkänt skick innan vägarna överlämnas till GA vid fastställd förrättning.

-meddelat att LK kan återkalla 1972 års beslut där LK övertog väghållningen i byarna, efter att byarna hade upprustat vägarna vid överlämnandet.

Domarna kommer troligen att överklagas KR.

KR har i dom, överklagan insänd av privatperson:

-beslutat att det regelverk som Leksands Kommun (LK) hade för avsikt att teckna med samfällighetsföreningarna inte kan genomföras eftersom det strider mot likställighetsprincipen enligt kommunallagen.
DVS olika bidrag till boende i tätort, permanent boende resp. fritidsboende.

Skillnad mellan väghållning och vägskötsel

Plintsberg har 4 vägar som erhåller statligt driftsbidrag, efter tillsyn vart femte år av Trafikverket. Driftsbidraget betalas ut till väghållningsansvarige (Leksands Kommun).

Vid tillsyn i somras framgår det av tillsynsprotokollet att åtgärder som skulle ha utförts efter 2018 års tillsyn inte var utförda, vilket medförde att det blir omtillsyn sommaren 2024.

På kommunens hemsida anges att de kommer att genomföra skötsel av vägarna  (snöröjning, sandning, dammbindning, grushyvling )  efter avtal med bildat GA (gemensamhetsanläggning) vilket innebär en skillnad mot att som för närvarande ansvara för väghållningen (byggande + underhåll + skötsel) enligt beslutet i KF 1972-12-29. 

För nyinflyttade bybor som vill veta mer om olika frågor som byar i Leksand samverkat och fortfarande samverkar kring finns en webbplats där man bland annat hittar historik kring enskilda vägar.

http://bysam.se/

För dig som vill läsa mer finns även information på Leksands kommuns hemsida

https://www.leksand.se/medborgare/boende-trafik-och-miljo/trafik-gator-och-vagar/enskilda-vagar/enskilda-vagar/

Vann du på midsommarlotteriet?

På midsommarlotteriet i Plintsberg finns vinster kvar som kan hämtas av lyckliga vinnare.
Se nedan om du har ”rätt” nummer och hur du gör för att hämta din vinst.

Plintsbergs byförening

Visst bor vi i en fin by och när vi gör saker tillsammans lär vi känna varandra och får på köpet trivsel och god gemenskap. I april genomfördes den årliga bystämman och ordförande och styrelse utsågs för byföreningen. Du kan läsa protokollet under ”Om byn”. Aktuella frågor för styrelsen handlar nu om frågor kring enskilda vägar, förvaltning av bystugan och planering inför midsommar. Vi hoppas att många vill vara delaktiga i skötsel av gemensamma platser i byn, bystugan och förstås olika aktiviteter och festligheter. Och du kommer väl ihåg vår städdag den 10 juni och medlemsavgiften. Läs mer här nedan.

Information och enkät från väggruppen i byn angående Leksands kommuns beslut om enskilda vägar

På Plintsbergs byförenings årsmöte i april 2023 gav väggruppens representant Björn Forsberg information om den pågående processen kring de enskilda vägarna i byn och vad som avhandlats i möten med Lantmäteriet. På mötet uttrycktes önskemål från bybor att man ville få tycka till i frågan. Väggruppen har nu tagit fram en enkät som du kan svara på för att göra din röst hörd och för att bidra till att väggruppen får en bild av hur bybor tänker kring frågan som hjälper gruppen i den fortsatta processen.
Byns fastighetsägare får i dagarna ett brev i sin brevlåda. Fastighetsägare som inte har en brevlåda i byn får den skickad till bostadsadressen. Läs informationen om processen och hur du kan lämna ditt svar.
Du kan även läsa brevet här nedan.

Om du vill läsa mer om Leksands kommuns beslut kring de enskilda vägarna kan du läsa här: https://www.leksand.se/medborgare/boende-trafik-och-miljo/trafik-gator-och-vagar/enskilda-vagar/